Toàn văn các văn kiện Đại hội XI của Đảng

Các văn kiện đã được thông qua tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng Cộng sản Việt Nam với sự nhất trí cao.

Các văn kiện của Đại hội Đảng lần thứ XI (từ 12-19/1/2011) là kết tinh trí tuệ và ý chí của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, là sự tổng kết sâu sắc thực tiễn và lý luận 25 năm đổi mới để tiếp tục phát triển đất nước toàn diện và bền vững trong giai đoạn cách mạng mới. Theo Chỉ thị 01-CT/TW ngày 17/3/2011, Bộ Chính trị yêu cầu tập trung học tập, quán triệt 4 văn kiện.

Đoàn Chủ tịch Đại hội đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XI

Văn phòng Đảng uỷ trường  xin trân trọng giới thiệu toàn văn 4 văn kiện:

1, Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011)

2, Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 2011-2020

3, Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương khóa X tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng

4, Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam (bổ sung, sửa đổi)

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.